C E N N Í K

 

úhrad  prijímateľa  sociálnych a iných služieb účinný od

01. 03. 2022

 

 

Tento cenník poskytovaných služieb v Kombinovanom zariadení pre seniorov (ZpS – zariadenie pre seniorov, DS – denný stacionár) MINTAKA, n.o., Fraňa Kráľa 12, 080 01 Prešov, sa vydáva v súlade so zákonom NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).    

 

Základná denná úhrada za poskytovanie sociálnej služby je vypočítaná na základe ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 3 zákona o sociálnych službách
a stupňa odkázanosti podľa prílohy č.5 zákona o sociálnych službách.                                                         

 

1. Odborné činnosti: 

a. sociálne poradenstvo                                                                             0,00 Eur 1

b. sociálna rehabilitácia                                                                             0,00 Eur 1

c. pracovná terapia                                                                                   0,00 Eur1 1

d. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov                       0,00 Eur1 1

 

2. Obslužné činnosti:

a. upratovanie                                                                                         0,00 Eur/deň

b. pranie                                                                                                 0,00 Eur/deň

c. žehlenie                                                                                              0,00 Eur/deň

d. údržba bielizne a šatstva                                                                       0,00 Eur/deň

 

3. Ďalšie činnosti: 

a. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí                                      0,00 Eur/deň

b. utváranie podmienok na záujmovú činnosť                                           0,00 Eur/deň

c. poskytovanie osobitných služieb (pedikérka, kaderníčka)                        6,00 Eur/služba

d. poskytovanie prepravy do zdravotníckeho zariadenia                             podľa sadzobníka prepravnej služby

 

------------------------------------------------------------

 1klient za predmetné služby podľa § 72 ods. 6 neplatí 

 

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v čase jeho

neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.

 

4. Ubytovanie: 

a. pre prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV. a V.                  10 Eur/deň

b. pre prijímateľa sociálnej služby so stupňom odkázanosti VI.                        10 Eur/deň

c. pre prijímateľa sociálnej služby samoplatcu bez odkázanosti                        23,00 Eur/deň

 

5. Stravovanie: 

Základná stravná jednotka v ZpS

Raňajky

1,04 Eur/deň

Desiata

0,73 Eur/deň

Obed

3,60 Eur/deň

Olovrant

0,73 Eur/deň

Večera

2,90 Eur/deň

Stravná jednotka spolu

9,00 Eur/deň

Základná stravná jednotka v DS

Obed

3,60 Eur/deň

 

Prehľad platieb v ZpS

 

Stupeň odkázanosti IV. a V.

Ubytovanie:

10 Eur/deň

Stravovanie – základná stravná jednotka (raňajky, obed, večera):

9 Eur/deň

Obslužné činnosti:

Upratovanie

0 Eur/deň

Pranie

0 Eur/deň

Žehlenie

0 Eur/deň

Údržba bielizne a šatstva

0 Eur/deň

Výška úhrady za sociálnu službu spolu:

19 Eur/deň

Úhrada za sociálnu službu

28 dní

532 Eur/mesiac

29 dní

551 Eur/mesiac

30 dní

570 Eur/mesiac

31 dní

589 Eur/mesiac

  

Stupeň odkázanosti VI.

Ubytovanie:

11 Eur/deň

Stravovanie – základná stravná jednotka (raňajky, obed, večera)

9 Eur/deň

Obslužné činnosti:

Upratovanie

0 Eur/deň

Pranie

0 Eur/deň

Žehlenie

0 Eur/deň

Údržba bielizne a šatstva

0 Eur/deň

Výška úhrady za sociálnu službu spolu:

20 Eur/deň

Úhrada za sociálnu službu

28 dní

560 Eur/mesiac

29 dní

580 Eur/mesiac

30 dní

600 Eur/mesiac

31 dní

620 Eur/mesiac

 

Prehľad platieb v DS

 

Stupeň odkázanosti III.,IV.,V.,VI.

Ubytovanie:

0 Eur/deň

Stravovanie – základná stravná jednotka (raňajky, obed, večera)

3,60 Eur/deň

Obslužné činnosti:

Upratovanie

0 Eur/deň

Pranie

0 Eur/deň

Žehlenie

0 Eur/deň

Údržba bielizne a šatstva

0 Eur/deň

Výška úhrady za sociálnu službu spolu:

3,60 Eur/deň

Úhrada za sociálnu službu

28 dní

100,80 Eur/mesiac

29 dní

104,40 Eur/mesiac

30 dní

108,00 Eur/mesiac

31 dní

111,60 Eur/mesiac

 

SAMOPLATCA

(doba určitá alebo bez určeného stupňa odkázanosti)

Pobyt:

30 Eur/deň

 

Úhrada za poskytovanie sociálnych a iných služieb: 

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb sa platí do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na daný prebiehajúci mesiac, a to:

- prevodom na účet poskytovateľa sociálnej služby

- priamo do pokladne poskytovateľa sociálnej služby.

 

 

Cenník je platný od 01.03.2022. 

Poskytovateľ sociálnej služby si vyhradzuje právo zmeny.

  

V  Prešove   dňa :  01. 03. 2022                      PhDr. Martina Feňušová, riaditeľka MINTAKA, n.o.

Nachádzaš sa tu: Cenník